شروع فعالیت وب سایت لوتیوب

شروع فعالیت وب سایت لوتیوب و انتشار اولین پست در بیان علت تأسیس این سایت، تعیین اهداف کوتاه و بلند مدت آن و نیز نحوه دسترسی به این اهداف است.